แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 (ปี2)

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 (ปี2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 (ปี2)

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 (ปี2)

จากเดิมเรียนห้อง SB 4106 (ตามตารางเรียน)

เปลี่ยนเป็นห้องเรียน อาคารเรียนรวม RB 5101

วัน จันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ