ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 (ปี2)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 (ปี2)

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 (ปี2)

จากเดิมเรียนห้อง SB 4106 (ตามตารางเรียน)

เปลี่ยนเป็นห้องเรียน อาคารเรียนรวม RB 5101

วัน จันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30-19.30 น.