แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา177310 กฎหมายครอบครัว ตอน 002,003

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177310 กฎหมายครอบครัว ตอน 002,003 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177310 กฎหมายครอบครัว ตอน 002,003

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177310 กฎหมายครอบครัว ตอน 002,003

วัน อังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ