แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งตารางเรียน English Skill Training for Lawyer Programme โดย Prof. Susan Billstrom

แจ้งตารางเรียน English Skill Training for Lawyer Programme โดย Prof. Susan Billstrom - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งตารางเรียน English Skill Training for Lawyer Programme โดย Prof. Susan Billstrom

แจ้งตารางเรียนสำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าชั้นเรียน English Skill Training for Lawyer Programme รายละเอียดดังนี้

ชั้นปีที่ 1 วันจันทร์, วันพฤหัสบดี เวลา 14.30 – 16.00 น.
ชั้นปีที่ 2 วันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 13.00 – 14.30 น.
ชั้นปีที่ 3 วันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 14.30 – 16.00 น.
ชั้นปีที่ 4 วันจันทร์, วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.30 น.

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ โดยเริ่มการเรียนการสอนในวันที่ 21 สิงหาคม – 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง EALS. สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่จะต้องทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง SB 4107 เวลา 13.00 – 14.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ