แสดงรายละเอียดข่าวเปลี่ยนแปลงประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

เปลี่ยนแปลงประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลงประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

การลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803
ประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 ตอน 801,802,803 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

และงดสอน วัน อาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557เวลา 9.00-12.00,13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ