แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เปิดสอนวันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศ กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เปิดสอนวันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เปิดสอนวันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศ กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ อาจารยือัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ เปิดสอนวันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. ภาคปกติเรียนร่วมภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ