แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177494-001,801 และกระบวนวิชา 177405-001,801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน 2557

ประกาศกระบวนวิชา 177494-001,801 และกระบวนวิชา 177405-001,801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177494-001,801 และกระบวนวิชา 177405-001,801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน 2557

ประกาศกระบวนวิชา 177494-001,801 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญา และกระบวนวิชา 177405-001,801 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ