ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว ตอน 002,003 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว ตอน 002,003 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว ตอน 002,003 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน ศุกร์ ที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SB 1122