ประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

ประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 ตอน 801,802,803 ในวัน ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

และงดสอน วัน อาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00,13.00-16.00 น.