แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2557

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับรางวัลเรียนดี โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับและสำเนาใบแสดงผลการเรียน(ปริ้นมาจากระบบ REG ของนักศึกษา) เพื่อจัดทำหลักฐานการรับทุนการศึกษาที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเรียนดีดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ