แสดงรายละเอียดข่าวการกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA)

การกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA)

มหาวิทยาลัยแจ้งการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปฏิบัติงาน การกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) โดยกำหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ข้าราชการ จะเปิดให้กรอก ข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR)
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม
2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ใหม่ ประกอบกับมีระยะเวลาการกรอกข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) กระชั้นชิด
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการกรอกข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ