แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม Pre-College และโครงการค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม Pre-College และโครงการค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม Pre-College และโครงการค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม Pre-College และโครงการค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารสำนักงานคณะนิติศาสตร์ (หลังใหม่) โดยกิจกรรมภายในงานประกอบประด้วย การแนะนำหลักสูตร,แนะนำการลงทะเบียน,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,ให้ความรู้เรื่องวินัยนักศึกษา,บรรยายพิเศษเรื่องการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศิษย์เก่ามาร่วมแชร์ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ