แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIMINOLOGY September 5 , 2014.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIMINOLOGY September 5 , 2014. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIMINOLOGY September 5 , 2014.

มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIMINOLOGY ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ อาคาร ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นสังคมให้มีความตระหนักและความสนใจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและประชาคมในการป้องปราบและป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 สิงหาคม 2557 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icfc2014.com/Default.aspx

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ