แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


กำหนดการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คือวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 - วัน อังคาร ที่ 9 กันยายน 2557

สำนักทะเบียนฯ ขอแจ้งวิธีการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย

-ดังไฟล์ประกอบแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ