แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1.ส่งคำร้องของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา มายังสำนักทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557

2.ส่งคำร้องของนักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดี ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ไม่ได้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา มายังสำนักทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557