แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1.ส่งคำร้องของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา มายังสำนักทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557

2.ส่งคำร้องของนักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดี ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ไม่ได้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา มายังสำนักทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ