เรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

เรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดให้มีการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 - วันพุธที่ 3 กันยายน 2557

และนักศึกษาที่เรียนอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตกค้างให้ไปรายงานตัวคาดว่าฯ ในวันเวลาดังกล่าว หากพ้นกำหนดเวลา สำนักทะเบียนฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวคาดว่าฯโดยเด็ดขาด