แสดงรายละเอียดข่าวถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”

ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถวายงานผ่านภาษา  “ตามรอยพระยุคลบาท  ช่วยชาติได้อย่างไร”

ถวายงานผ่านภาษา
“ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาส่งนักศึกษาร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ “สมาธิและปัญญา พาชีวีเป็นสุข”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือก ประจำภูมิภาคเหนือ หัวข้อ “สมาธิและปัญญา พาชีวีเป็นสุข” ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จิราภรณ์ พรหมทอง , อาจารย์จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ , อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๐๑-๘๐๐-๔ ต่อ ๒๕๒๑ หรือ ๒๕๒๒ ในเวลาราชการ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ