แสดงรายละเอียดข่าวการประชุม UMAP Committee and Board Meeting ประจำปี 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 5 สิงหาคม 57)

การประชุม UMAP Committee and Board Meeting ประจำปี 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 5 สิงหาคม 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม UMAP Committee and Board Meeting ประจำปี 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น  (หมดเขต 5 สิงหาคม 57)

สำนักเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat: UMAP IS) ร่วมกับ UMAP Japan National Committee จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UMAP Committee and Board Meeting ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1) UMAP International Conference 2014 ในหัวข้อ “Current Trends in Student Mobility and Internationalization of Curriculum: Impact and Future Prospect” ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ Osaka University of Commerce นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
2) การศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ เมืองโกเบ และนครเกียวโต
อนึ่ง สำหรับการประชุม UMAP Committee and Board Meeting ในวันที่ 5 กันยายน 2557 จะเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะสมาชิก UMAP Board เข้าร่วมเท่านั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หากประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4, 6 และ 7 กันยายน 2557 โปรดลงทะเบียนออนไลน์ตามลิงค์ที่ https://docs.google.com/forms/d/1hrbEeX43xRcsVIW4jpJuO3IPEMRkhbpHyTOYNYPMna4/viewform?c=0&w=1 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://inter.mua.go.th/main2/article.php?id=457 ทั้งนี้ และโปรดกรอกใบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และแบบฟอร์มการสำรองที่พัก จัดส่งไปยังผู้จัดโดยตรงที่
umap2014@daishodai.ac.jp และสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ phicha@mua.go.th ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เพื่อการประสานงานต่อไปด้วย ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ