แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทางคณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ The Second Training Course on Competition Policy and Law and on Consumer Protection, Lao Ministry of Industry and Commerce ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ