แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative ได้พาอาจารย์และนักศึกษากฎหมายจาก University of Toronto , Indiana University Roberth H. MCKinney School of Law, Ohio Northern University - Pettit College of Law , Drexel University School of Law จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย จำนวนทั้งสิ้น 8 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโทที่ปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายถึงการดำเนินการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ