กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
(กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557)

เป็น วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557 ตามเอกสารแนบ