แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
(กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557)

เป็น วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557 ตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ