แสดงรายละเอียดข่าวค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1) จำแนกตามคณะ / ประเภทการรับเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1) จำแนกตามคณะ / ประเภทการรับเข้าศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1) จำแนกตามคณะ / ประเภทการรับเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1) จำแนกตามคณะ / ประเภทการรับเข้าศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ