ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ประกาศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557