แสดงรายละเอียดข่าวการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่
          ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประธานกรรมการ
          ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล (สถาบันคลังสมองของชาติ) กรรมการ
          รศ.ดร.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) กรรมการ

เข้าตรวจสอบและประเมินฯ คณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน ปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ