แสดงรายละเอียดข่าวแผนผังห้อง การสอบสัมภาษณ์ฯAdmissions ปีการศึกษา 2557

แผนผังห้อง การสอบสัมภาษณ์ฯAdmissions ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนผังห้อง การสอบสัมภาษณ์ฯAdmissions ปีการศึกษา 2557

แผนผังห้อง การสอบสัมภาษณ์ฯAdmissions ปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์

วัน พุธ ที่ 9 ก.ค. 57 เริ่มเวลา 10.00 น. อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ