แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้"

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้"

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21-วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://itsc.cmu.ac.th/ict หรือส่งใบตอบรับมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ