แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกสมัครเยาวชนดีเด่น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกสมัครเยาวชนดีเด่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกสมัครเยาวชนดีเด่น

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจน ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั่วไป โดยจะมีการคัดเลือกเยาวชนประเภทสาขา แบ่งออกเป็น ๖ สาขา ได้แก่ สาขาการศึกษาและวิชาการ สาขากีฬาและนันทนาการ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม และสาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจะได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความสนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

     คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น.doc (คลิกที่นี่)
     หลักเกณฑ์เยาวชนดีเด่นเชียงใหม่.doc(คลิกที่นี่)
     แบบสรรหา 1.doc(คลิกที่นี่)
     แบบสรรหา 2.doc(คลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ