แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมในหลักสูตร The 6th UMG Dream International Students Summer Program 2014

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมในหลักสูตร The 6th UMG Dream International Students Summer Program 2014 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมในหลักสูตร The 6th UMG Dream International Students Summer Program 2014

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร The 6th UMG Dream International Students Summer Program 2014 ในหัวข้อ “eco-preneurship” ซึ่งจัดโดย Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, Indonesia ระหว่างวันที่ 9 -23 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในชั้นเรียน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://oia.ugm.ac.id/dream/how-to-apply

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ