แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุน ASEAN Leaders Fostering Program 2014/2015 (หมดเขต 4 กรกฎาคม 2557)

เปิดรับสมัครทุน ASEAN Leaders Fostering Program 2014/2015 (หมดเขต 4 กรกฎาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุน ASEAN Leaders Fostering Program 2014/2015 (หมดเขต 4 กรกฎาคม 2557)

ด้วย The ASEAN University Network (AUN) and Daejeon University (DU) ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครทุนโครงการ ASEAN Leaders Fostering Program 2014/2015 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตี จำนวน 20 ทุน ไปศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ DU ระยะเวลา 1 ปี ในสาขา Information and Communication Technology, Social Sciences and Humanities โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 300 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=374&infomain_id=1 และกรุณาจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อดำเนินการต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ