แสดงรายละเอียดข่าววารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ วิกฤตพลังงาน วิกฤตกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2556 กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ วิกฤตพลังงาน วิกฤตกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2556 กรกฎาคม-ธันวาคม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ วิกฤตพลังงาน วิกฤตกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2556 กรกฎาคม-ธันวาคม

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำวารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2556 ฉบับ "วิกฤตพลังงาน วิกฤตกฎหมาย" จำหน่ายในราคาเล่มละ 112 บาท
ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ โทร 0 5394 2921

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ