วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ วิกฤตพลังงาน วิกฤตกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2556 กรกฎาคม-ธันวาคม

ข่าววิจัย

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ วิกฤตพลังงาน วิกฤตกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2556 กรกฎาคม-ธันวาคม

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำวารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2556 ฉบับ "วิกฤตพลังงาน วิกฤตกฎหมาย" จำหน่ายในราคาเล่มละ 112 บาท
ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ โทร 0 5394 2921