แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ"

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง

ด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดสัมมนาเรื่อง "การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ" ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC)
ทั้งนี้ ในการสัมมนาจะมีการให้ข้อมูลการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานวิจัย ตำรา หนังสือรวมบทความ (Book Chapter) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาวิธีการส่งต้นฉบับมาจัดพิมพ์กับสำนักพิมพ์ฯ ด้วย
อาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://cmupress-seminar.oop.cmu.ac.th/index.php?s2=0
ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ