แสดงรายละเอียดข่าวการลงนามในสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

การลงนามในสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลงนามในสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

นักศึกษาผู้กู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 จะต้องทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 53 นี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกการชี้แจงการลงนามในสัญญากู้ยืมตามไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ ทั้งนี้หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นพยานนั้น นักศึกษาสามารถเลือกใช้หนังสือจากของคณะ หรือจะดาวน์โหลดแบบ กยศ.มช.014 จาก http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/webpage/welfare/DOWNLOAD/2010/jun14/02.pdf ของกองพัฒนานักศึษาก็ได้ เมื่อทำสัญญาและจัดเอกสารเรียบร้อบแล้วนักศึกษาจะต้องนำสัญญาไปส่งที่กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 53 นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ