แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 127101-004

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 127101-004 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 127101-004

นักศึกษารหัส 53 ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 127101-004 เวลาเรียน MTH 09.30-11.00 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 งดสอน
และวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 ย้ายห้องเรียนเป็นตึกใหม่คณะรัฐศาสตร์ ห้อง 1101

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ