แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 52 ภาคพิเศษ

ประกาศกระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 52 ภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 52 ภาคพิเศษ

นักศึกษารหัส 52 ภาคพิเศษที่ไม่สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชา 001201 ตอนเรียน 801 -804 ได้ ให้ นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 001201 ในตอนเรียน 816 โดยทำการเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดที่ภาควิชาภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2553
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943576

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ