แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 53 ภาคพิเศษ

ประกาศกระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 53 ภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 53 ภาคพิเศษ

นักศึกษารหัส 53 ภาคพิเศษที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ลงทะเบียนกระบวนวิชา 001101 ตอนเรียน 804 เนื่องจากตอนเรียนดังกล่าวปิด
ให้นักศึกษาเพิ่มกระบวนวิชา 001101 ในตอนเรียน 801-803 แทน โดยสามารถเพิ่มกระบวนวิชาได้ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2553
หากมีปัญหาในการลงทะเบียนในกระบวนวิชาดังกล่าว กรุณา ติดต่อ 053-943576

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ