แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่รับทุนรัฐบาลเพือดึงดูด ผู้มีศักยภาพสูงทีกำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่รับทุนรัฐบาลเพือดึงดูด ผู้มีศักยภาพสูงทีกำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาในประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่รับทุนรัฐบาลเพือดึงดูด ผู้มีศักยภาพสูงทีกำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกนกศิลป์ เข็มจินดา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รหัส 502010001 ที่ได้รับทุนรัฐบาลเพือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทีกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในตำแหน่งนิติกร กรมสรรพากร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ