แสดงรายละเอียดข่าวเอกสารประกอบรายงานการฝึกงาน ส่วนที่ 2

เอกสารประกอบรายงานการฝึกงาน ส่วนที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบรายงานการฝึกงาน ส่วนที่ 2

เอกสารประกอบรายงานการฝึกงานส่วยที่ 2 คือ บันทึกรายงานสรุปการฝึกปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาแต่ละสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการฝึกงานตามแบบฟอร์ม ตารางรายงานสรุป โดยนักศึกษาต้องเขียนสรุปการฝึกปฏิบัติงานของตนในแต่ละวันหรือสรุปเป็นรอบสัปดาห์ก็ได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ