แสดงรายละเอียดข่าวเอกสารประกอบรายงานการฝึกงาน ส่วนที่ 1

เอกสารประกอบรายงานการฝึกงาน ส่วนที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบรายงานการฝึกงาน ส่วนที่ 1

เอกสารประกอบรายงานฝึกงานส่วนที่ 1 คือ แบบการประเมินตนเองสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน รายละเอียดตามไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ