แสดงรายละเอียดข่าวตัวอย่างและหัวข้อรายงานการฝึกงาน

ตัวอย่างและหัวข้อรายงานการฝึกงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างและหัวข้อรายงานการฝึกงาน

ตัวอย่างการทำปกรายงานและหัวข้อที่นักศึกษาต้องทำส่งเมื่อเสร็จสิ้นสุดการฝึกงาน รายละเอียดตามไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ