แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสอบ SB 4301 และ SB 4302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ