แสดงรายละเอียดข่าวแบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง(Letter of Recommendation)

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง(Letter of Recommendation) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง(Letter of Recommendation)

นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรอง(Letter of Recommendation) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
ทั้งนี้ต้องยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันกำหนดรับหนังสือรับรองไม่น้อยกว่า 1 อาทิตย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ