แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2550
ผลงานวิจัยเรื่อง " โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียอันตราย"(Draft Law for the Management of Hazardous Wastes Projects) เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม (สาขานิติศาสตร์) ประจำปี 2550 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ และมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ประภัสรา นีละคุปต์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เป็นที่ปรึกษาโครงการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ