แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะนิติศาตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุจิโรจน์ จิตรพนา รหัสประจำตัวนักศึกษา 512010044 ที่ได้เป็นตัวแทนของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2552

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ