แสดงรายละเอียดข่าวการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 กำหนดให้มีการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน นั้น
ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่คาดว่าฯ ได้ทราบและปฏิบัติตาม ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่คาดว่าจะต้องไปคาดว่าฯ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ