แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2552(ปรับปรุงในส่วนภาคพิเศษม.6 ผลทบวง รหัส 49)

กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2552(ปรับปรุงในส่วนภาคพิเศษม.6 ผลทบวง รหัส 49) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2552(ปรับปรุงในส่วนภาคพิเศษม.6 ผลทบวง รหัส 49)

กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2552

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการการเข้าชั้นเรียนของกระบวนวิชาที่มีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนจากปฎิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกระบวนวิชามีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

หมายเหตุ: สำหรับกระบวนวิชาใดที่ไม่ปรากฎในไฟล์กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2552 ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามกำหนดการปฎิทินการศึกษาของภาคเรียนที่ 2/2552
- ภาคปกติ วันเข้าชั้นเรียนวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552
- ภาคพิเศษ วันเข้าชั้นเรียนวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ