แสดงรายละเอียดข่าวประกาศชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาเอกเลือกสำหรับนักศึกษา(ภาคพิเศษ)รหัส 49 กลุ่ม ม.6 ผลทบวง

ประกาศชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาเอกเลือกสำหรับนักศึกษา(ภาคพิเศษ)รหัส 49 กลุ่ม ม.6 ผลทบวง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาเอกเลือกสำหรับนักศึกษา(ภาคพิเศษ)รหัส 49 กลุ่ม ม.6 ผลทบวง

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
รหัส 49 กลุ่ม ม.6 ผลทบวง

คณะนิติศาสตร์ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนวิชาเอกเลือก
ที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ดังนี้

1.นักศึกษาต้องเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตร

2.นักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาเอกเลือกกระบวนวิชา 177495: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ในภาคเรียนที่ 2/2551 แล้ว ในภาคเรียนที่ 2/2552
สามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือก 2 หรือ 3 วิชา ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ