แสดงรายละเอียดข่าวการรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของ SCG-โครงการ SCG Excellent Internship Program

การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของ SCG-โครงการ SCG Excellent Internship Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของ SCG-โครงการ SCG Excellent Internship Program

SCG ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงาน SCG Excellent Internship Program จนถึงวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 โดยสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ทาง e-mail : internship@scg.co.th เพียงช่องทางเดียว โดย SCG จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 (สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2552) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 2 ภายในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 (สำหรับผู้ที่สมัครภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2552) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทาง www.scgexcellent.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ