แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
- อาจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ