แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลในวัน เสาร์ที่ 17 - วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552
วันประกาศผลลงทะเบียน/เพิ่มถอนกระบวนวิชา พุธที่ 21 ตุลาคม 2552
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W พุธที่ 21 - พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 26 - ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 - ศุกร์ที่ มกราคม 25523

สามารถดาวน์โหลดกระบวนวิชาที่ต้องลงทะเบียนได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ