แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลในวัน จันทร์ที่ 1-พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552
วันประกาศผลลงทะเบียน/เพิ่มถอนกระบวนวิชา ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ศุกร์ที่ 5 - เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 8 - ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W จันทร์ที่ 8 มิถุนายน-ศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552

สามารถดาวน์โหลดกระบวนวิชาที่ต้องลงทะเบียนได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ