แสดงรายละเอียดข่าวการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก กระบวนวิชาเปิดใหม่โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดสอนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก กระบวนวิชาเปิดใหม่โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดสอนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก กระบวนวิชาเปิดใหม่โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดสอนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
(Clinical Legal Education)
•  เป็นวิธีการศึกษากฎหมายอย่างหนึ่งที่แพร่หลายในคณะนิติศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน (ยกเว้น ประเทศไทย !!)
•  เป็นการสอนทักษะของนักกฎหมาย (lawyering skills) โดยใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม (interactive methods) ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง (learning by doing)
•  เป็นการสอนและปลูกฝังความคิดในเรื่องบทบาทของนักกฎหมาย ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าตอบแทน
•  ทักษะต่างๆของนักกฎหมายที่นักศึกษาได้รับ เช่น ทักษะในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางกฎหมาย ทักษะในการค้นคว้ากฎหมาย การให้คำปรึกษา การเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท ทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ทักษะในการฟัง การซักถามข้อเท็จจริงจากลูกความและผู้ที่เกี่ยวข้อง การเขียน และการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะในการจับประเด็นและแก้ไขปัญหา
•  การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Duke ในปี 1931 และได้พัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันที่คณะนิติศาสตร์เกือบทุกแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องบรรจุกระบวนวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกไว้ในหลักสูตร
•  มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งในสหรัฐอเมริกา เช่น Georgetown มีคลินิกเฉพาะทางถึง 12 คลินิก และเปิดสอนกระบวนวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกถึง 19 กระบวนวิชา มีจำนวนหน่วยกิตตั้งแต่ 2-14 หน่วยกิต
•  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดสอนกระบวนวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในภาคการศึกษาที่ 1/2552 (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา)

สามารถดูรายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ